Regulamin Serwisu OtoZloto.pl, © OtoZłoto.pl Sp. z o. o. 2014-2015, wszelkie prawa zastrzeżone.
 
§1
 
Korzystanie z Serwisu OtoZloto.pl (zwanego dalej Serwisem) oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Jeżeli nie zgadzasz się z warunkami niniejszego Regulaminu, niezwłocznie opuść Serwis. Operatorem Serwisu jest OtoZłoto.pl Sp. z o. o., pl. Solny 15, 50-062 Wrocław. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie. Korzystanie z Serwisu po wprowadzeniu zmian do niniejszego Regulaminu oznacza akceptację tych zmian.

§2

Wszelkie prawa autorskie i prawa własności intelektualnej do Serwisu, zawartych w nim treści, zastosowanych rozwiązań, w tym rozwiązań technicznych, mechanizmów interaktywnych, grafik, logo oraz innych zastosowanych w serwisie rozwiązań, na wszystkich polach, należą do Operatora Serwisu. Korzystanie z serwisu przez Użytkownika nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez niego jakichkolwiek praw własności intelektualnej do Serwisu. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej do Serwisu.

§3
Terminy i definicje
 
Aukcja - jest to oferta z Towarem oraz mechanizmem aukcyjnym w Serwisie, której zwycięzcą jest osoba, która zaproponuje najwyższą cenę.

Bank - Operator Indywidualnego Bankowego Rachunku Zastrzeżonego, którym jest ING Bank Śląski.

Firma Kurierska - Firma transportowa przewożąca Towar w procesie usługi Goldverify od Sprzedającego do Operatora oraz od Operatora do Kupującego.

GoldVerify - usługa świadczona przez Operatora, polegająca na weryfikacji autentyczności złota, srebra oraz innych metali szlachetnych przy wykorzystaniu metod opisanych na witrynie www.GoldVerify.pl oraz zabezpieczeniu środków Kupującego w celu ich przekazania Sprzedającemu, po pozytywnej weryfikacji Towaru.

Indywidualny Bezpieczny Rachunek Zastrzeżony (IBRZ) - Specjalistyczny rachunek bankowy, prowadzony przez ING Bank Śląski, zapewniający Kupującemu pełne bezpieczeństwo, ochronę jego środków oraz ich zwrot w przypadku nie uzyskania zakupionego u Sprzedającego towaru lub jego negatywnej oceny w procesie weryfikacji GoldVerify.

Kupujący - jest to Użytkownik, który wyraża chęć nabycia Towaru w Serwisie niezależnie od rodzaju Aukcji.

Kup Teraz - rodzaj oferty, w której cena Towaru ustalona jest z chwilą jej wystawienia przez Sprzedającego w Serwisie i może być niezmienna (Kup Teraz bez opcji SmartPrice) lub zmienna w zależności od kursu metalu (Kup Teraz z opcją SmartPrice).

Operator - właściciel serwisu OtoZloto.pl, którym jest OtoZłoto.pl Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny 15.

Opinia - jest pisemną formą opisu Procesu Poaukcyjnego, a w szczególności procesu przesyłki i zgodności Towaru z Opisem Aukcji.

Opis Aukcji - zawiera opis sprzedawanego lub prezentowanego Towaru, jak również formy zapłaty i zasady wysyłki.

Proces Poaukcyjny - są to czynności, jakie zobowiązane są do wykonania strony (Kupujący i Sprzedający) po zakończeniu Aukcji. Polega on na wysłaniu Towaru (Sprzedający) i wywiązaniu się z określonej formy zapłaty (Kupujący).

Prowizja - Opłata jaką pobiera Operator za wykonanie usługi GoldVerify, której wysokość zgodna jest z aktualnym cennikiem dostępnym na witrynie www.GoldVerify.pl

Serwis - witryna internetowa znajdująca się pod adresem OtoZloto.pl, która umożliwia prowadzenie Aukcji w trybie on-line; właścicielem znaku oraz zawartych w Serwisie treści jest Operator.

SmartPrice - mechanizm umożliwiający wystawienie Towaru do sprzedaży wyłącznie w ofercie "Kup teraz", dzięki któremu cena Towaru automatycznie zmienia się w zależności od kursu wybranego metalu.

Sprzedający - jest to Użytkownik, który oferuje do sprzedaży Towary w Serwisie.

Towar - produkt wystawiony na sprzedaż.

Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, posiadająca aktywne konto w systemie aukcyjnym. Użytkownik może być zarówno Kupującym, jak i Sprzedającym. Użytkownikiem może zostać tylko i wyłącznie osoba pełnoletnia.

 
§4
Aukcje
 
Serwis umożliwia Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży Towarów na zasadach określonych w Regulaminie. Serwis nie jest stroną transakcji dokonywanych między Użytkownikami oraz nie gwarantuje, że zawarcie umowy będzie możliwe.

1. W ramach Serwisu rozróżniamy następujące rodzaje Transakcji:
 
a) Licytacja - Transakcja licytacyjna, w ramach której Sprzedający poprzez wystawienie Towaru zaprasza do składania ofert celem zawarcia umowy z Użytkownikiem, który zaoferował najwyższą cenę (licytacja); Transakcja ta może być wyłącznie jednoprzedmiotowa,
 
b) Licytacja i Kup Teraz - Transakcja, w ramach której odbywa się licytacja, w której Kupujący poprzez wybranie opcji Kup Teraz ma możliwość natychmiastowego nabycia wystawionego Towaru za stałą, z góry określoną przez Sprzedającego cenę; Transakcja ta może być wyłącznie jednoprzedmiotowa. W przypadku ustalenia przez Sprzedającego ceny minimalnej Kupujący może skorzystać z opcji Kup Teraz do momentu złożenia przez Licytanta oferty równej cenie minimalnej ustalonej przez Sprzedającego,

c) Kup Teraz - Transakcja, w ramach której Sprzedający wystawia Towar oferując jego sprzedaż po stałej, określonej z góry cenie; Transakcja ta może być zarówno jednoprzedmiotowa, jak i wieloprzedmiotowa.

d) Ogłoszenie - służy jedynie celom informacyjnym i ogłoszeniowym. Za jej pomocą nie można zawierać transakcji.

2. Kupujący ma obowiązek zapoznania się z warunkami, na jakich Sprzedający jest gotów dany Towar sprzedać. Użytkownik ma obowiązek posiadania aktualnych danych adresowych oraz kontaktowych zawartych w zakładce "Moje konto" w momencie wystawienia Aukcji oraz w przypadku chęci dokonania zakupu. Każda aktywność Kupującego i/lub Sprzedającego, wyrażona poprzez wzięcie udziału w Aukcji, zobowiązuje do realizacji określonego świadczenia. Każda Aukcja może zostać zweryfikowana przez administratora pod kątem zgodności z zasadami Regulaminu i obowiązującym w Polsce prawem.

3. Aukcja otrzymuje status aukcji zakończonej:

a) po upływie czasu zadeklarowanego w formularzu rozpoczęcia Aukcji.
b) na skutek decyzji Sprzedającego o zakończeniu Aukcji przed czasem.
c) w przypadku wykupienia wszystkich sztuk Towaru, bądź to poprzez skorzystania z opcji "Kup Teraz”.

4. Kupujący nie ma żadnych praw do zakupionego Towaru w przypadku, gdy jego konto zostaje usunięte lub zablokowane. Aukcja może zostać odwołana w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Sprzedającego. W tym przypadku Sprzedający ma obowiązek uzasadnienia podjętej decyzji.

5. Sprzedający zobowiązują się do niewystawiania na Aukcji Towarów, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa, uprawnienia osób trzecich, jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.

6. Towary na Aukcjach Serwisu muszą być dokładnie opisane. Użytkownik wystawiający Aukcję jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu. Wszystkie oferowane kwoty są cenami brutto (z VAT). Niedozwolone jest doliczanie do ceny końcowej innych kosztów, z wyjątkiem opłaty za transport/przesyłkę (koszt opakowania i przesyłki pocztowej). Opis nie może też zawierać oświadczenia, iż licytowana kwota jest ceną netto (bez VAT). Proponowane przez Użytkowników ceny jak i inne warunki Aukcji są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających Serwis.

7. Aukcję należy umieścić w takiej kategorii, która najdokładniej opisuje oferowany Towar. Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną o umieszczeniu Aukcji w niewłaściwej kategorii. Jeśli w okresie 3 dni od otrzymania informacji Użytkownik nie dokona stosownej zmiany, administrator może usunąć Aukcję.

8. Zabronione jest:

a) wystawianie do sprzedaży kopii oraz falsyfikatów monet i/lub sztabek;
b) wystawianie do sprzedaży monet i/lub sztabek, co do autentyczności których sprzedający nie ma pewności; .
c) stosowania w tytule oraz opisie aukcji i ofert takich sformułowań, które mogą wprowadzić kupującego w błąd, co do autentyczności oferowanych monet i/lub sztabek;

W sytuacji złamania powyższych zapisów Operator ma prawo zastosować w stosunku do sprzedającego takie działania jak upomnienie, zamknięcie aukcji/oferty, czasowe zawieszenie konta lub usunięcie konta. W sytuacjach noszących znamiona świadomego, zorganizowanego oraz regularnego wprowadzania Kupujących w błąd przez Sprzedającego co do autentyczności sprzedawanych przez niego sztabek i/lub monet, Operator może zgłosić takie działanie organom ścigania działającym na gruncie prawa polskiego.
 
§5
Finalizacja aukcji
 
Obie strony mają obowiązek skontaktowania się ze sobą za pomocą dostępnych metod komunikacji w ciągu 7 dni. W przypadku, gdy kontakt nie dojdzie do skutku w wymienionym terminie, można odstąpić od umowy sprzedaży lub kupna. W przypadku opieszałości i niechęci jednej ze stron do finalizacji umowy, Użytkownik ma możliwość wystawienia niskich opinii opisujących zaistniałą sytuację. 
 
§6
Spory transakcyjne

Operator jest podmiotem niezależnym od jakichkolwiek grup, firm i osób trzecich. Operator Serwisu nie bierze udziału w ewentualnych sporach wynikłych pomiędzy Użytkownikami lub Użytkownikami i ich partnerami biznesowymi i niebiznesowymi, za wyjątkiem sporów dotyczących usługi GoldVerify w zakresie dotyczącym jej wykonania przez Operatora.

§7
GoldVerify

1. Operator świadczy usługę GoldVerify (zwaną dalej GoldVerify), która polega na weryfikacji zakupionego w Serwisie złota i srebra inwestycyjnego (a także innych metali szlachetnych) pod kątem ich autentyczności, zabezpieczeniu środków kupującego w celu ich przekazania sprzedającemu po pozytywnej weryfikacji przedmiotu transakcji oraz na transporcie Towaru do Kupującego.
2. Operator jest jedynym właścicielem znaku towarowego GoldVerify i znak ten nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Operatora.
3. Usługa GoldVerify jest płatna wg obowiązującego cennika, dostępnego na witrynie www.GoldVerify.pl.
4. Każdy Użytkownik korzystający z GoldVerify zgadza się zarówno na obowiązujące warunki jak i cennik GoldVerify.
5. Aby skorzystać z usługi GoldVerify, należy:
a) podczas zakupu na Aukcji wybrać ofertę oznaczoną logo GoldVerify, a następnie po dokonaniu zakupu, potwierdzić wybór opcji GoldVerify;
b) podczas zakupu Kup Teraz potwierdzić wybór opcji GoldVerify w momencie zakupu;
6. Aby wystawić do sprzedaży Towar z dostępną opcją GoldVerify, należy zaznaczyć ten wybór w formularzu wystawiania aukcji.
7. Zakupienie lub wystawienie do sprzedaży Towaru oznaczonego logo GoldVerify jest tożsame z wyrażeniem zgody na wykonanie usługi GoldVerify i poniesie opłaty zgodnej z cennikiem.
8. Po dokonaniu sprzedaży w ofercie z opcją GoldVerify, Sprzedający zobowiązany jest wypełnić udostępniony mu przez Operatora formularz z danymi adresowymi w celu wysłania do Sprzedającego kuriera, który następnie odbierze od Sprzedającego Towar i przetransportuje go do Operatora. Koszt kuriera wliczony jest w cenę usługi GoldVerify, a Sprzedający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów za zamówienia kuriera.
9. Po dokonaniu zakupu w ofercie z opcją GoldVerify, Operator zleca Bankowi utworzenie Indywidualnego Bankowego Rachunku Zastrzeżonego (IBRZ). IBRZ to specjalistyczny rachunek bankowy, prowadzony przez ING Bank Śląski, zapewniający Kupującemu pełne bezpieczeństwo, ochronę jego środków oraz ich zwrot w przypadku nie uzyskania zakupionego u Sprzedającego Towaru lub jego negatywnej oceny w procesie weryfikacji GoldVerify.
10. IBRZ dedykowany jest wyłącznie jednej transakcji pomiędzy Kupującym a Sprzedającym i po jej finalizacji ulega zamknięciu.
11. Prowizja Operatora za wykonanie usługi GoldVerify dzielona jest pomiędzy Kupującego a Sprzedającego. Kupujący płaci prowizję w momencie zapłaty za Towar. Sprzedający płaci prowizję na koniec miesiąca kalendarzowego na podstawie rozliczenia (salda) udostępnianego przez Operatora na koncie Sprzedającego w Serwisie.
12. Kupujący otrzyma wiadomości e-mail od Banku oraz Operatora ze szczegółami dotyczącymi otwarcia IBRZ oraz instrukcjami akceptacji przelewów do Sprzedającego oraz Prowizji Operatora. Do kwoty zapłaty zostanie doliczona prowizja Operatora za zakup z opcją GoldVerify, która zostanie podana z chwilą dokonania zakupu na Serwisie. Kupujący zobowiązany jest dokonać niezwłocznie wpłaty na IBRZ.
13. Z chwilą otrzymania od Operatora wiadomości e-mail z informacjami dotyczącymi zapłaty prowizji za dany miesiąc kalendarzowy, Sprzedający zobowiązuje się ją niezwłocznie zapłacić.
14. Operator zastrzega sobie prawo do:
a) czasowego lub stałego zawieszenia bądź usunięcia konta Sprzedającego lub Kupującego jeśli termin zapłaty Prowizji przekroczy 30 dni kalendarzowych;
b) wstrzymania wysyłki Towaru do Kupującego w sytuacji gdy nie uregulował on Prowizji należnej Operatorowi z tytułu wykonania usługi GoldVerify za Towar, którego dana Prowizja dotyczy, do momentu uregulowania tej Prowizji przez Kupującego;
c) czasowego lub bezterminowego zawieszenia, wyłączenia lub całkowitego wyłączenia usługi GoldVerify, bez podania przyczyny, za wyjątkiem rozpoczętych i aktualnie prowadzonych weryfikacji GoldVerify;
15. Maksymalny czas realizacji usługi GoldVerify wynosi 7 dni roboczych od momentu dostarczenia Towaru przez kuriera do Operatora.
16. Operator przewozi Towar wyłącznie przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa, w formie ubezpieczonej przesyłki.
17. W przypadku pozytywnej weryfikacji Towaru w usłudze GoldVerify, Kupujący korzystający z tej usługi zobowiązany jest do akceptacji zlecenia płatności po otrzymaniu informacji od Operatora maksymalnie w ciągu 7 dni kalendarzowych pod rygorem anulowania transakcji. W sytuacji takiej Operator nie będzie zobowiązany do zwrotu kosztów Kupującemu za wykonaną usługę GoldVerify.

§8
SmartPrice

1. Operator umożliwia wystawienie Towaru do sprzedaży przy wykorzystaniu mechanizmu SmartPrice. Wybranie tej opcji powoduje automatyczną zmianę ceny Towaru w zależności od kursu wybranego metalu.
2. Korzystanie z mechanizmu SmartPrice możliwe jest wyłącznie dla ofert Kup Teraz.
3. Użytkownik bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za korzystanie z opcji SmartPrice, w szczególności Sprzedający zgadza się i akceptuje fakt, że cena jego Towaru wystawionego do sprzedaży będzie się zmieniać w zależności od kursu metalu i zmianę tą oraz wynikające z niej konsekwencje akceptuje.
4. Sprzedający korzystając ze SmartPrice akceptuje fakt, że cena sprzedaży Towaru może być inna niż wyjściowa cena, z którą wystawiał aukcję Kup Teraz. Sprzedający nie będzie mieć jakichkolwiek roszczeń do Operatora z tytułu korzystania z opcji SmartPrice.
5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkownika i Sprzedającego z opcji SmartPrice, w szczególności za sprzedaż Towaru po cenie niższej od wyjściowej, wynikającej ze zmian kursu metalu.
6. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad działania algorytmu SmartPrice, w szczególności do zmiany częstotliwości automatycznej zmiany cen Towaru w zależności od kursu metalu.
 

§9
 
Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować funkcjonowanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia przez Operatora takich działań ze strony Użytkownika, jego konto zostanie niezwłocznie zablokowane lub usunięte. Operator w sytuacji takiej podejmie również wszelkie działania prawne związane z otrzymaniem rekompensaty za poniesioną szkodę. Wymienione działania Użytkownika mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów prawa.
 
Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami etykiety, a w szczególności do:

a) działania w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników;
b) nie podszywania się pod inne osoby, w szczególności przez prezentowanie wyników, do których nie posiada prawa własności, a przez to sugerowania że prawa te posiada;
c) nie podejmowania działań mających na celu odczytanie haseł innych Użytkowników;
d) nie zakładania kont o nazwach nawiązujących do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodnych z dobrym obyczajem, kont o nazwie zawierającej zastrzeżone znaki towarowe lub elementy chronione prawem, do których Użytkownik takiego prawa nie posiada, a także kont o nazwie mogącej wprowadzić w błąd innych Użytkowników, w szczególności nazw tożsamych lub zbliżonych do nazw stosowanych przez Operatora do bieżącej obsługi Serwisu i korespondencji z jego Użytkownikami;
e) nie podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu modyfikację mechanizmów działania Serwisu;
 
§10

1. Usługi oferowane przez Operatora są bezpłatne, z wyłączeniem usługi GoldVerify.
2. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnej formie i momencie:

a) opłat
b) cennika
c) operatorów płatności
d) opłat za nowe lub istniejące usługi
e) tutułów, opisów oraz kształtów aukcji wystawionych przez Użytkownika, a także ich zawieszenia bądź zamknięcia
f) Banku świadczącego usługę IBRZ.

§11

Operator zastrzega sobie prawo do czasowego lub całkowitego zaprzestania świadczenia usług, w szczególności do przerw w świadczeniu usług spowodowanych Awarią lub Siłą Wyższą.
Operator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) przerwy w działaniu serwisu spowodowane Siłą Wyższą;
b) zdarzenia wynikłe na skutek udostępnienia przez Użytkownika danych konta osobie trzeciej lub też wejścia przez osoby nieupoważnione w posiadanie hasła Użytkownika bez jego wiedzy lub woli, niezależnie od sposobu w jaki do tego doszło;
c) niewiedzę Użytkownika w zakresie zmian wprowadzonych w niniejszym Regulaminie i wynikające z tego konsekwencje.
d) jakiekolwiek szkody będące konsekwencją sporów pomiędzy Użytkownikami (Kupującym a Sprzedającym) podczas zawierania Transakcji.
e) zniszczenia, uszkodzenia, zaginięcia, kradzież, rozbój i wszelkie inne przypadki naruszenia Towaru podczas transportu, za które ponosi odpowiedzialność Firma Kurierska
 
§12

Operator w żadnym wypadku, włączając w to, ale nie ograniczając się do zaniedbania, nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne czy też wynikłe w konsekwencji szkody, które są rezultatem używania lub nieumiejętności używania materiałów lub funkcji na stronie, nawet jeżeli Operator został powiadomiony o możliwości zaistnienia takich szkód. Obowiązujące prawo może zabraniać takiego ograniczenia lub wykluczenia odpowiedzialności lub przypadkowych czy też wynikłych w konsekwencji szkód, więc powyższe ograniczenie czy też wyłączenie może nie odnosić się do danego Użytkownika. W żadnym wypadku całkowita odpowiedzialność za poniesione szkody, straty i powody podjęcia działania nie może przekroczyć kwoty wpłaconej przez Użytkownika, jeżeli taka była, za dostęp do Serwisu.

§13
 
1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek celowe lub przypadkowe uszkodzenia, zniszczenia, straty oraz utracone korzyści Użytkownika;
Korzystając z Serwisu Użytkownik zgadza się na wszelkie ryzyko jakie może być związane z korzystaniem z serwisu www, w tym ryzyko związane z oprogramowaniem, zniszczeniem danych, zniszczeniem poprzez złośliwe oprogramowanie, wirusy lub jakikolwiek inny plik, który może być aktywowany przy pośrednim udziale Serwisu.
 
2. Ryzyko związane z podjęciem jakiejkolwiek decyzji o charakterze biznesowym, inwestycyjnym lub indywidualnym, opartej o informacje zawarte na Serwisie należy wyłącznie do Użytkownika. Operator nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione przez Użytkownika, w szczególności utracone korzyści. 
 
§14

1. Operator zastrzega sobie prawo do powiadamiania Użytkownika na podany podczas rejestracji adres e-mail o oferowanych usługach, a także do dowolnego modyfikowania treści oraz formy Serwisu, w tym oprawy graficznej.
2. Serwis został stworzony wyłącznie do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem, pod adresem www.OtoZloto.pl. Wykorzystywanie jakichkolwiek elementów Serwisu poza jego adresem www, zarówno w celach prywatnych jak i biznesowych wymaga wyraźnej i jednoznacznej zgody na piśmie Operatora Serwisu.
3. Zabrania się kopiowania, powielania, sprzedaży, odsprzedawania oraz jakiejkolwiek innej działalności o charakterze komercyjnym, jakiejkolwiek części Serwisu lub dostępu do niego.
 
§15

1. Korzystanie z niektórych części Serwisu wymaga Rejestracji. Decydując się na proces Rejestracji Użytkownik zgadza się na:
a) podanie prawdziwych, właściwych, aktualnych i kompletnych danych wg wymagań formularza rejestracyjnego;
b) bieżącą aktualizację tych danych; podanie podczas rejestracji nieprawdziwych, nieaktualnych lub niekompletnych danych może spowodować zawieszenie bądź usunięcie konta Użytkownika i odmowę Operatora na ponowną rejestrację Użytkownika;

2. Operator daje sobie prawo do usunięcia kont Użytkowników, którzy nie potwierdzili swojego adresu emailowego w ciągu jednego miesiąca od dnia Rejestracji w Serwisie. Aby potwierdzić adres email należy kliknąć link aktywacyjny znajdujący się w mailu wysłanym przez Serwis po zarejestrowaniu się w Serwisie. Przed usunięciem konta Użytkownika Operator podejmie próbę skontaktowania się z Użytkownikiem poprzez wysłanie do niego emaila na adres podany w formularzu Rejestracji.
 
§16
 
Użytkownik ma obowiązek przechowywania w tajemnicy swojego loginu oraz hasła i ponosi wszelką odpowiedzialność za działania podjęte z jego konta utworzonego na Serwisie. Użytkownik zobowiązuje się do:
a) natychmiastowego poinformowania Operatora o jakiejkolwiek próbie nieautoryzowanego użycia loginu i hasła Użytkownika;
b) wylogowania się z Serwisu na końcu sesji i/lub pracy z Serwisem; Operator nie może i nie będzie ponosić odpowiedzialności za straty wynikłe z niezastosowania się Użytkownika do wymienionych zaleceń;
 
§17

Zabrania się pod karą zablokowania lub usunięcia konta wysyłania treści, tworzenia nazw, a także zamieszczania informacji bezpośrednio lub pośrednio:

a) zawierających elementy wulgarne, pornograficzne lub erotyczne;
b) związanych z ideologią faszystowską lub komunistyczną;
c) promujących przemoc, zachowania sadystyczne lub nienawiść;
d) innych sprzecznych z prawem;

Decyzja, czy dane konto Użytkownika, informacje, Opis Aukcji i Opinie należą do którejś z powyższych kategorii jest podejmowana przez Operatora, a Użytkownik tę decyzję akceptuje.
 
§18
 
Operator zastrzega sobie prawo do korzystania z podanych podczas Rejestracji danych do wysyłania Użytkownikowi bieżących informacji dotyczących Serwisu i prowadzonych na nim działań. Operator może także wprowadzać zmiany w niniejszym Regulaminie, a informacje o tych zmianach zamieszczać na Serwisie lub przesyłać je Użytkownikowi, co będzie jednoznaczne z odebraniem tych informacji przez Użytkownika i przyjęciem ich przez niego do wiadomości.
 
§19
 
Operator przechowuje dane Użytkownika podane w procesie rejestracji wyłącznie na własny, wewnętrzny użytek serwisu OtoZloto.pl zgodnie z zapisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z 1997r. Szczegółowe informacje na temat przechowywania tych danych zawarte są w Polityce Prywatności, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu, a akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik potwierdza, że tym samym akceptuje aktualną Politykę Prywatności.
 
Dla potrzeb funkcjonowania Serwisu, Operator przechowuje informacje o Użytkownikach w logach. Informacje te zawierają dane dotyczące adresu IP, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem, czasu i daty wykonanego połączenia oraz przeglądanych podstron Serwisu. Serwis sprawdza także okresowo typ przeglądarki Użytkownika, a także adresy stron www, z których nastąpiły bezpośrednie wejścia Użytkownika na Serwis. Na podstawie tych danych Operator tworzy na wewnętrzne potrzeby raporty statystyczne, które mają na celu zwiększenie jakości świadczonych usług.

Operator nie udostępnia i nie odsprzedaje osobom trzecim jakichkolwiek danych personalnych Użytkowników. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy dane personalne Użytkowników przechowywane przez Operatora mogą być przekazane organom prawa na ich żądanie.
 
§20
 
Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu jest w części lub całości nieważne z powodu jego niezgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Regulamin w pozostałej części pozostaje w mocy i interpretuje się go w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa tak, aby możliwie najwierniej zachować sens postanowienia nieważnego.
 
§21

Użytkownik ma prawo do zażądania usunięcia swojego konta jak i wszystkich pozostałych jego danych, w tym danych dot. Aukcji, Transakcji, wystawionych Towarów i Opinii. Na wyraźne, pisemne żądanie Użytkownika, Operator niezwłocznie usunie te dane.
 
§22

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.09.2014.
2. Ostatnia zmiana: 15.04.2015.